ALGEMENE VOORWAARDEN

Wat goed dat je dit leest! Altijd goed om te weten waar je aan toe bent.

1. Algemeen

a. COACH A LOT is een dienstverlenend bedrijf in coaching voor particulieren en bedrijven, gevestigd te Blaricum. Het bedrijf is eigendom van Lottie de Wit – Beemer. COACH A LOT richt zich op zowel individuele (persoonlijke- als zakelijke) coaching, als op team- en business coaching en de organisatie van workshops/trainingen. 

b. Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.coachalot.nl/algemene-voorwaarden

c. COACH A LOT is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

c. Voorafgaand aan welke samenwerking dan ook zal ik je wijzen op deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring, Dit kan mondeling, maar ook per email of WhatsApp.

d. Wanneer de voorwaarden specifiek op een bepaald onderdeel van COACH A LOT bedoeld zijn staat dit zoveel mogelijk aangegeven. 

e. Voor de leesbaarheid van dit document is gekozen om zoveel mogelijk vanuit de ik- (COACH A LOT) en de jij- vorm (opdrachtgever) te schrijven.

2. Toepasselijkheid

a. Bij het aangaan van een eerste gesprek, en/of het bevestigen per email ga je akkoord met deze voorwaarden, zoals op het moment van de bovengenoemde bevestigingswijze gesteld.

b. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van/of met mij, COACH A LOT. Zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

c. Bij coaching volstaat een akkoord/bevestiging via e-mail en/of (whats)app.

d. In onderling overleg kunnen deze voorwaarden vooraf schriftelijk of per e-mail worden gewijzigd of aangevuld.

e. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij COACH A LOT deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.

f. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

3. Afspraken

a. Er zal in eerste instantie een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Zo’n gesprek duurt gemiddeld zo’n 1,5 uur.  Het eerste half uur van dit gesprek is kosteloos. Na dit eerste half uur heb je de keuze om het (kennismakings)gesprek wel/niet voort te zetten.

b. Als het gaat om individuele coaching zal ik een indicatie geven van hoeveel gesprekken ik verwacht dat we nodig te hebben om aan jouw doel(en) te werken.

c. Afhankelijk van de vorm van samenwerking én jouw behoefte kan ik deze indicatie bevestigen per email of in een offerte. Ook dit bespreken we tijdens het eerste gesprek.

d. Wil/kun je jouw coachtraject bijvoorbeeld door je werkgever laten vergoeden dan bekijken we samen hoe je de facturatie hiervan het liefst aangeleverd krijgt.

In het geval van team- en business coaching of een workshop/training,

e. Na het kennismakingsgesprek ontvang je standaard een offerte/voorstel (en ook de uiteindelijke factuur) voor het gehele traject. Tenzij we dit anders zijn overeengekomen. Ook dit zal dan per email worden bevestigd.

f. Offertes en (mondelinge) voorstellen van COACH A LOT zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

g. De opdrachtgever heeft na bevestiging 14 kalenderdagen bedenktijd. Binnen die tijd mag de opdrachtgever kosteloos annuleren. Daarna is de overeenkomst definitief.

h. De 14 dagen bedenktijd geldt dus nadrukkelijk niet voor individuele (persoonlijke- en zakelijke) coaching en het online coachtraject. Zie in het geval van een workshop/training artikel 12b. 

i. Wijzigingen in opdrachten zijn alleen bindend als ik deze wijzigingen schriftelijk heb bevestigd.

j. Opdrachtgever verstrekt tijdig en volledig alle correcte gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. Zo niet, dan behoudt COACH A LOT zich het recht toe om de uitvoering uit te stellen en de kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit de vertraging.

k. Als ik de opdracht krijg om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is.

4. Aansprakelijkheid

a. Coaching is persoonlijke begeleiding bij een gewenst veranderingsproces. Mijn werkwijze is oplossingsgericht, zonder de oplossing of het resultaat te kunnen garanderen. De coachee, opdrachtgever, deelnemer of het team zal zichzelf ontwikkelen in zijn/haar/het eigen proces en tempo. COACH A LOT is dan ook nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten.

b. In het geval van lichamelijke- en/of psychische klachten van de coachee zal ik altijd aanraden om contact op te nemen met de huisarts.

In het geval van team- en business coaching of een workshop/training.

c. In het geval van een samenwerking met een derde partij. Wanneer COACH A LOT gevraagd wordt een gezamenlijke opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen aanvaardt COACH A LOT geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

5. Vertrouwelijkheid

aCOACH A LOT behandelt alle persoonlijke gegevens die coachees, opdrachtgevers, deelnemers of teamleden aan mij vertrekken volkomen vertrouwelijk. Deze gegevens worden dus niet aan derde(n) verstrekt. Tenzij COACH A LOT hiertoe wettelijk verplicht wordt geacht of in overeenstemming, na nadrukkelijke toestemming, van de persoon (of het bedrijf) in kwestie als dit bijvoorbeeld bevorderlijk zou zijn voor het traject.

b. Gesprekken tussen COACH A LOT en een coachee zijn strikt vertrouwelijk. COACH A LOT deelt dan ook met niemand, ook niet met de opdrachtgever, informatie over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit kan bijvoorbeeld ook in geanonimiseerde vorm.

c. COACH A LOT behandelt bedrijfsinformatie en werkgerelateerde gegevens die door de opdrachtgever en/of deelnemers gedeeld worden vertrouwelijk. COACH A LOT staat deze gegevens dus niet af aan derden, tenzij wettelijk verplicht.

d. In de privacyverklaring van COACH A LOT staat uitgebreid beschreven hoe ik omga met persoonsgegevens. Deze verklaring staat net als de algemene voorwaarden op de website www.coachalot.nl/privacy

6. Auteursrecht

a. Alle opdrachten, artikelen, teksten, afbeeldingen en de inhoud van de website zijn met grote zorg samengesteld door COACH A LOT. Deze mogen op geen enkele manier worden gebruikt, verspreidt of gepubliceerd, zonder nadrukkelijke toestemming van mij, COACH A LOT I Lottie de Wit – Beemer

7.Verhindering

a. Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verzet. Het afmelden kan telefonisch of per WhatsApp.

b. Bij afmelding binnen 24 uur wordt het normale tarief in rekening gebracht.

8. Tarieven en andere kosten

a. De actuele tarieven staan vermeldt op de website www.coachalot.nl/tarieven

b. Alleen in het geval van een particulier coachtraject is mijn uurtarief inclusief BTW. In alle andere gevallen zijn de uurtarieven exclusief 21% BTW genoemd.

c. Reiskosten buiten een straal van 10 km. vanaf Blaricum (en eventueel andere onkosten die COACH A LOT maakt voor uitvoering van de opdracht) komen voor rekening van de opdrachtgever. Vanzelfsprekend wordt dit van tevoren besproken.

9. Betalingsvoorwaarden

a. Facturen worden per email verstuurd.

b. In het geval van ‘losse gesprekken’ ontvang je eens per (betreffende) maand een factuur.

c. In het geval van een online coachtraject of een workshop/training ontvang je de factuur voorafgaand. Deze dient dan ook voor de start voldaan te zijn.

d. In het geval van een vooraf afgesproken traject/pakket, meestal in het geval van team- of business coaching, ontvang je de factuur voor het gehele traject.

e. De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn.

f. Als betaling 14 dagen na de factuurdatum achterwege blijft, zal ik je per email nog eens herinneren en vragen tot de betaling van de factuur. Volgt er dan geen betaling, dan is de opdrachtgever vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd. En zal de opdrachtgever worden verplicht de kosten te vergoeden als COACH A LOT derde(n) moet inschakelen om de betaling voldaan te krijgen.

10. Overmacht

a. Aangezien COACH A LOT een zzp- (zelfstandige zonder personeel) bedrijf is, is er geen vervanging mogelijk in het geval van onvoorziene omstandigheden waardoor ik niet aanwezig kan zijn. COACH A LOT kan dan niet aansprakelijk worden gesteld voor (reeds gemaakte) daaruit voortvloeiende kosten of andere vormen van eventuele schade.

b. In een geval van overmacht heeft COACH A LOT het recht om de uitvoering van de opdracht te wijzigen of te annuleren tot de omstandigheden die de overmacht veroorzaken zich niet meer voordoen.

c. Vanzelfsprekend zal ik mijn uiterste best doen om een eventuele nieuwe datum/data voor de afspraak/uitvoering met de coachee, de opdrachtgever en/of deelnemers te plannen.

11. Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a. COACH A LOT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

b. Zowel opdrachtgever als COACH A LOT kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

12. Nog even over COACH A LOT workshops en trainingen.

a. Een via de email of (whats)app ontvangen aanmelding geldt als bevestiging van jouw deelname aan de desbetreffende workshop of training en daarbij ook de acceptatie van de voorwaarden zoals in dit document genoemd.

b. Voor de workshops/trainingen gelden de facturatie- en annuleringsvoorwaarden zoals hierboven genoemd. Aanvullend op artikel 3g. geldt dat wanneer jij je deelname bevestigt binnen 2 weken voorafgaand aan de startdatum van de workshop deze annuleringsvoorwaarde niet geldt. Met andere woorden; binnen 2 weken voorafgaand aan de datum is de deelname niet meer te annuleren. Het is wel mogelijk, om in overleg met COACH A LOT, een vervangend persoon in jouw plaats te laten deelnemen. Als een deelnemer stopt nadat de workshop of training gestart is, is vervanging (en dus ook restitutie) niet meer mogelijk.

c. COACH A LOT behoudt zich het recht toe om bij onvoldoende aanmeldingen een workshop of training te annuleren. In zo’n geval maak ik dergelijke annulering tenminste 2 weken van tevoren aan bekend. In overleg plannen we een nieuwe datum of het bedrag van de reeds voldane factuur zal binnen 2 weken na annulering volledig worden gerestitueerd.

d. Verder zijn ook voor de workshops en trainingen de algemene voorwaarden zoals in dit document opgesteld. Uitgezonderd de punten waarbij dit logischerwijs niet van toepassing is of zoals hierboven in de artikel 12 beschreven.  

13. Vragen, klachten of opmerkingen

a. Vragen of opmerkingen kunnen via de email (info@coachalot.nl) of het contactformulier worden gesteld aan COACH A LOT. Ik zal er zo snel mogelijk bij je op terug komen.

b. COACH A LOT gaat ervoor om eenieder, elke coachee, deelnemer, elk bedrijf of team zo goed mogelijk te begeleiden richting het gestelde doel. Ben je om wat voor reden dan ook toch niet tevreden; vertel het me! Het is een vriendelijk verzoek, maar ook echt een gestelde voorwaarde in zo’n geval. Communiceer je ontevredenheid aan COACH A LOT en dan bekijken we samen hoe we tot een oplossing kunnen komen.

c. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen COACH A LOT en de coachee, de deelnemer, opdrachtgever of het team is het Nederlands recht van toepassing.